مقاله توانمندسازی فرایندها در Microsoft Dynamics CRM 2013 از طریق این پیوند از مرکز دانلود مایکروسافت قابل دریافت و استفاده است.

ما در دنیایی از تغییرات زندگی می کنیم، که بدون توجه به صنعت و اندازه مشتری، افق های جدیدی از پویایی را برای ارائه خدمات در اختیار سازمان ها قرار می دهد. این تغییرات می توانند تصویب قانون های جدید مالی یا ارائه فناوری های جدیدی باشند، که بایستی به سرعت جذب شده و به سازمان منتقل شوند.

با معرفی گردش های کاری تجاری در Dynamics CRM 2013، امکان جدیدی برای براورده نمودن این نیاز ارائه شده است.

با ارائه نسخه خدماتی 2012 CRM، این گردش های تجاری برای سرنخ ها، فرصت ها و موردها فراهم شدند. به جای استفاده از مستنداتی جداگانه از جلوه های بصری تری جهت نمایش راهنماها و دیدگاه ها استفاده شده است، که باعث می شود بتوان پیشنهادهای فروش یا موردهای خدماتی را بدون از دست دادن گام های مهمی به سرانجام رساند.

با ارائه نسخه 2013، این گردش های کاری به شکلی موثرتر و بهتر مورد استفاده قرار گرفتند. در مقاله معرفی شده موارد زیر شرح داده می شوند:

1- هدف فرایندهای تجاری و جایگاه های استفاده آن.

2- Best Practice های برای استفاده از این گردش های کاری.

3- نحوه کارکرد گردش های کاری تجاری و مشخصه هایی که بایستی از آن ها در هنگام طراحی راهکارها آگاهی داشته باشید.

بنابراین مخاطب این مقاله، افرادی هستند که به دنبال پیاده سازی راهکارها به کمک گردش های کاری تجاری بودند و منتظر ارائه اطلاعات بیشتری در این مورد بودند.

 گردش های کاری