ایجاد کننده آخرین پاسخ پاسخ ها

error 401

شکوفه پورحیدریان شکوفه پورحیدریان
ساعت 10:19 روز 19 تیر
10

call action in workflow

امیر سیدحسینی امیر سیدحسینی
ساعت 11:25 روز 15 تیر
0

call external web service in crm forms

امیر سیدحسینی پیمان آقازاده
ساعت 17:48 روز 30 خرداد
1

خطا در ایجاد یک org جدید

شکوفه پورحیدریان شکوفه پورحیدریان
ساعت 11:57 روز 03 خرداد
3

debug کردن plugin

شکوفه پورحیدریان پیمان آقازاده
ساعت 17:28 روز 29 اردیبهشت
1

دسترسی report با شرط

شکوفه پورحیدریان پیمان آقازاده
ساعت 10:01 روز 18 اسفند
7

جستجو در View

بابک علی زاده پیمان آقازاده
ساعت 17:12 روز 06 اسفند
1

workflow activity

شکوفه پورحیدریان شکوفه پورحیدریان
ساعت 09:08 روز 04 اسفند
6

خروجی workflow

شکوفه پورحیدریان شکوفه پورحیدریان
ساعت 09:06 روز 04 اسفند
2

تغییر status یک رکورد

شکوفه پورحیدریان شکوفه پورحیدریان
ساعت 14:19 روز 01 اسفند
16

به روز رسانی قراردادها

بابک علی زاده پیمان آقازاده
ساعت 17:48 روز 08 بهمن
3

جستجو در crm

بابک علی زاده بابک علی زاده
ساعت 14:54 روز 07 بهمن
0

فیلتر فرم ها در Outlook

بابک علی زاده بابک علی زاده
ساعت 14:45 روز 07 بهمن
2

گردش کار در فعالیت ها

بابک علی زاده پیمان آقازاده
ساعت 09:09 روز 23 دی
1

user mapping

بابک علی زاده پیمان آقازاده
ساعت 11:56 روز 07 دی
1

نمایش وضعیت قرارداد انتخاب شده

بابک علی زاده پیمان آقازاده
ساعت 17:41 روز 23 آذر
1

اضافه کردن فیلد روی ایمیل فرم

ز قاسمی پیمان آقازاده
ساعت 11:11 روز 23 آذر
5

mapping از campagine response به Lead

ز قاسمی پیمان آقازاده
ساعت 11:10 روز 23 آذر
5

view

بابک علی زاده پیمان آقازاده
ساعت 12:54 روز 12 آذر
1

ایجاد توسط Outlook

بابک علی زاده پیمان آقازاده
ساعت 09:27 روز 10 آذر
1