سلام

امکان ثبت اوردر در سی ار ام از طریق برنامه نویسی وجود داره ؟

چون هیچ کدی پیدا نکردم تو اینترنت .

 

سلام

چرا امکان نداشته باشد؟ هم از طریق Web API و هم از طریق Plugin امکان‌پذیر است.

 

Entity SalesOrder = new Entity("salesorder");
SalesOrder["name"] = "Name";
SalesOrder["customerid"] = "1234-123453245-1234532-dfsr2";
SalesOrder["transactioncurrencyid"] = TransactionCurrencyId;
SalesOrder["pricelevelid"] = PriceLevelId;
SalesOrder["freightamount"] = FreightAmount;
SalesOrder["quoteid"] = new EntityReference("quote", Id);
Guid OrderID = service.Create(SalesOrder);