برای فیلد کاستومر چطور میشه کاری کرد ک یه ویوی خاص باز شه موقعی ک کاربر داره مقدار انتخاب میکنه برای فیلد ؟

چون به اکانت و کانتکت متصل هست تو فرم ادیتور این امکانو نداره که ویو رو انتخاب کنم .

این کدم نوشتم اما خطا میده :

var  fetchXml = '<filter type='and'><condition attribute='new_type'  value='100000001' operator='eq' /></filter>';                                    
Xrm.Page.getControl("new_provider").addCustomFilter(fetchXml);

از این کد استفاده کنید

var  fetchXml = "<filter type='and'><condition attribute='new_type' operator='eq' value='100000001'  /></filter>";

Xrm.Page.getControl("new_provider").addCustomFilter(fetchXml);