تو انتیتی 

 هیچ فیلدی نمی شه اضافه کرد برای همین خواستم یه اتیتی جدیدprice list item  

بسازم و تو اون فیلد مورد نظرم رو بسازم و از اون لوکاپ بزنم به انتیتیه 

price list item

اما فیلد لوکاپ ب این انتیتی هم نمی شه زد 

هیچ راه حلی برای این مورد وجود نداره ؟؟؟؟

سلام

بله متاسفانه تغییرات و ایجاد فیلد به این انتیتی بسیار داستاندار است. میتوانید از Connection استفاده کنید.

ب این انتیتی کانکشن هم نمی شه زد