برای اینکه تعطیلی ها رو در مایکروسافت  سی آرام تعریف کنیم تا هنگام موعد تاریخ در فعالیتها کاربران روز تعطیل را انتخاب نکنند چه کنیم ؟

چرا وقتی از قسمت 

Create Holiday Schedule

تعطیلی ای را ایجاد می کنم به کلندر اضافه نمی شود !!