با سلام 

دوستان کسی به خطای زیر در حین مپ کردن یوزر در حین Import کردن Organization  برخورد کرده ؟

 

1.  The current user does not have required permissions (read/write) for the following Active Directory group: CN=RptGroup {8d2cc321-d3ae-4b6b-9b29-05921790bf88},OU=CRM,OU=Security Lists,DC=MyDomain,DC=LOCAL

 

سلام

یوزری که باهاش ایمپورت میشه domain admin هست؟

خیر نیست

دسترسی دامین ادمین بدید مشکل حل میشه