سلام

ما تو شرکتمون یه CRM نسخه 2015 داریم که از ورژن 2011 ارتقا پیدا کرده تا چند وقت پیش از همون فرمی که از 2011 منتقل شده بود استفاده می‌کردیم و مشکلی نداشتیم ولی بنا به تغییرات تصمیم گرفتیم یه فرم جدید ایجاد کنیم بعد از ایجاد این فرم جدید و عملیاتی شدن به یه مشکل عجیب خوردیم کاربرا صبح از قبل ساعت 9 به مدت 10 دقیقه دسترسیشون به فرم قطع میشه و خطای دسترسی میده بعد خودش خود به خود حل میشه

 

 

سلام

لطفاً از طریق Event Log و Trace Log دقیقاً بگین جزئیات خطا چی هست.

با سلام با بررسی Log Event Viewer با Warning زیر مواجه شدم

Event code: 3005
Event message: An unhandled exception has occurred.
Event time: Date Time
Event time (UTC): Date Time
Event ID: 7e3b67b4a37948e8b2dd415c7fd65086
Event sequence: 164312
Event occurrence: 2
Event detail code: 0
 
Application information:
    Application domain: /LM/W3SVC/1/ROOT-1-131799519921576439
    Trust level: Full
    Application Virtual Path: /
    Application Path: C:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\CRMWeb\
    Machine name: Server Name
 
Process information:
    Process ID: 12460
    Process name: w3wp.exe
    Account name: NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE
 
Exception information:
    Exception type: HttpUnhandledException
    Exception message: Exception of type 'System.Web.HttpUnhandledException' was thrown.
   at System.Web.UI.Page.HandleError(Exception e)
   at System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)
   at System.Web.UI.Page.ProcessRequest(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)
   at System.Web.UI.Page.ProcessRequest()
   at System.Web.UI.Page.ProcessRequest(HttpContext context)
   at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride)

Principal user (Id=eace5cf2-96c1-e511-a821-10bf487121f1, type=8) is missing prvReadComplexControl privilege (Id=a4736385-9763-4a64-a44b-cd5933edc631)
   at Microsoft.Crm.Application.Platform.ServiceCommands.PlatformCommand.XrmExecuteInternal()
   at Microsoft.Crm.Application.Platform.ServiceCommands.RetrieveCommand.Execute()
   at Microsoft.Crm.Caching.ComplexControlLoader.LoadCacheData(Guid key, IOrganizationContext context)
   at Microsoft.Crm.Caching.CrmMultiOrgCacheBase`2.CreateEntry(TKey key, IOrganizationContext context)
   at Microsoft.Crm.Caching.CrmMultiOrgCacheBase`2.LookupEntry(TKey key, IOrganizationContext context)
   at Microsoft.Crm.Application.Components.Sdk.InlineEditControls.Web.CompositionLinkControl.GetFlyOutDescriptor()
   at Microsoft.Crm.Application.Components.Sdk.InlineEditControls.Web.LinkControl.GetRequiredColumns(Int32 entityTypeCode)
   at Microsoft.Crm.Application.Forms.CompositeControlVisitor.HandleColumnProvider(Control control, FormDescriptor formDescriptor)
   at Microsoft.Crm.Application.InlineEdit.Mediators.FormMediator.AddControlProperties(ICrmControl crmControl, ControlDescriptor controlDescriptor)
   at Microsoft.Crm.Application.InlineEdit.Mediators.FormMediator.ProcessControlHierarchy(Action`2 controlHandler)
   at Microsoft.Crm.Application.InlineEdit.Mediators.FormMediator.GetInstance(FormFactor formFactor, FormDescriptor descriptor, Guid processId, Int64 processVersionNumber, IOrganizationContext organizationContext)
   at Microsoft.Crm.Application.InlineEdit.ReadFormDataBuilder..ctor(String recordId, String entityTypeCode, Guid formId, FormFactor formFactor)
   at Microsoft.Crm.Application.InlineEdit.ReadFormDataBuilder..ctor(String recordId, String entityTypeCode, FormFactor formFactor)
   at Microsoft.Crm.Application.Pages.Common.ReadFormPage.PopulateFormDescriptorAndDataBuilder()
   at Microsoft.Crm.Application.Pages.Common.ReadFormPage.OnPreInit()
   at Microsoft.Crm.Application.Controls.AppUIPage.OnInit(EventArgs e)
   at Microsoft.Crm.Application.Controls.AppPage.OnInit(EventArgs e)
   at System.Web.UI.Control.InitRecursive(Control namingContainer)
   at System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)

 
 
Request information:
    Request URL: http://CRM Server Url/Organization Name/main.aspx?etc=4&extraqs=?etc=4&id=2bFDD24278-9DA3-E811-80CB-005056917BD22d&pagemode=iframe&pagetype=entityrecord
    Request path: /Organization Name/main.aspx
    User host address: IP
    User: Domain Name \User Name
    Is authenticated: True
    Authentication Type: NTLM
    Thread account name: NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE
 
Thread information:
    Thread ID: 98
    Thread account name: NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE
    Is impersonating: False
    Stack trace:    at System.Web.UI.Page.HandleError(Exception e)
   at System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)
   at System.Web.UI.Page.ProcessRequest(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)
   at System.Web.UI.Page.ProcessRequest()
   at System.Web.UI.Page.ProcessRequest(HttpContext context)
   at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride)
 
 
Custom event details:

که همانطور که در قسمت جدا شده زیر مشاهده می‌شود

prvReadComplexControl

خطا مربوط به دسترسی Complex Control(Process Configuration) می‌باشد که در قسمت Customization  به Process Configuration دسترسی Read داده شد و مشکل برطرف شد