نماهای شخصی تقریباً برای تمامی موجودیت‌های در Microsoft CRM قابلیت ساخت و ویرایش را دارند. به کمک این نماها می‌توان فیلترهای مورد نظر را اعمال نمود و ستون‌ها را اضافه و کم نمود.