از دست دادن فونت انتخابی در گزارش SSRS هنگام خروجی گرفتن از آن

اگر یک گزاش SSRS ایجاد کردید و هنگام اجرا، وقتی که خروجی PDF گرفتید فونتی که انتخاب کرده بودید تغییر کرد، باید مطمئن بشید که فونت انتخابی روی سرور reporting service نصب باشد.

معمولا به دلیل عدم نصب فونتها روی این سرور موجب بروز چنین مشکلی می شود.

فونت انتخابی در گزارش SSRS:

فونت انتخابی در گزارش SSRS

فونت در خروجی PDF :

فونت در خروجی PDF