جلوگیری از حذف رکورد، در صورتیکه رکوردهای مرتبط با آن حذف نشده است

سلام به همه دوستان

هنگامی که entity ایجاد می کنید که ارتباط 1:Nبا یک entity دیگر دارد؛ قاعدتا کاربر باید برای حذف رکورد پدر ابتدا رکوردهای فرزند آنرا از entity دوم حذف کند و سپس به حذف رکورد پدر اقدام کند.

اگر خلاف این عمل شود ، سیستم به صورت پیش فرض جلوی حذف را نمی گیرد .  برای اینکه این جلوگیری انجام شود باید تنظیمات زیر در صفحه relationship این دو entity انجام شود

به قسمت relashionship behavior بروید و فیلد type of behavior را به مقدار referential, restrict delete تغییر دهید