مجموعه‌ای از Custom Activitiها

در هفته‌ای که گذشت نسخه‌ای به روزشده از Internal Email Helpers برای CRMهای 2011، 2013 و 2015 ارائه نمودم. اگر با این راهکار آشنا نیستید، باید بدانید که در این مجموعه عده‌ای از Custom Workflow Activityها برای ارسال ایمیل طراحی شده است:

  • ارسال ایمیل به BU.
  • ارسال رونوشت به BU.
  • ارسال ایمیل به یک نقش امنیتی خاص.
  • ارسال رونوشت به یک نقش امنیتی خاص.
  • ارسال ایمیل و رونوشت به تیم‌ها.
  • حذف نمودن ضمائم ایمیل‌ها.
  • ارسال ایمیل‌های Draft.

حذف ضمائم یک ایمیل بسیار کاربردی و مشهور شده است که من به آن امکانات جدیدی مانند حذف فایل‌هایی با یک پسوند خاص اضافه شده است. همچنین در این نسخه امکان ارسال رونوشت‌ها اضافه شده است. در این پیوند می‌توانید در مورد این راهکار بیشتر بخوانید.

اگر ایده یا نیازمندی جدیدی در این رابطه وجود داشته باشد، در صفحه بحث‌های پیوند ارائه شده مطرح نمایید. برای Organizationهای نسخه 2015 از نسخه 2 و برای سایر CRMها از نسخه 1 استفاده نمایید. برای دریافت این راهکار می‌توانید به این پیوند مراجعه نمایید.