مجموعه ای آماده جهت پیاده سازی

Web Resource ها در CRM به دو دسته کلی تقسیم می شوند:

- دسته ای که برای کدنویسی استفاده می شوند مانند JavaScript، HTML، CSS و ...
- دسته ای که کاربرد کدنویسی ندارند مانند ico، png، jpeg و ...

در این میان JavaScript نقشی مهم در پیاده سازی منطق های فرایندی دارد. این نوع از کدها به سه دسته کلی تقسیم می شوند:

1- Ribbon Command
2- Web Resource
3- Form که سه Handler استاندارد برای آن تعریف شده است:

      - Change
      - Load
      - Save

متدهای استاندارد برای CRM شامل سه دسته کلی هستند:

1- Context که به کمک آن ها می توان اطلاعاتی مانند URL، کاربر، Client و ... به دست آورد.
2- Data که تمامی روش های get و set در این دسته قرار دارند.
3- UI که روش های کنترل فیلدها، Navigation Bar، Ribbon و ... در آن قرار دارند.

جهت سهولت در امر پیاده سازی library آماده شده است که بدون نیاز به تغییر در زمان نصب قابل استفاده است. نیروهای بخش خدمات پیاده سازی و پس از فروش، عموماً دانش برنامه نویسی کمتری نسبت به واحد تولید نرم افزار دارند. بنابراین می توان از این کتابخانه آماده استفاده نمود. در هنگام استفاده کافیست handler ها به درتسی تنظیم شوند. تمامی توضیحات مربوط به این توابع و روش ها در داخل فایل موجود است. جهت دریافت فایل به این آدرس مراجعه نمایید.