اجرا نشدن سرویس ایمیل روتر

ایمیل روتریکی از اجزاء اصلی است که در ارتباط با Microsoft CRM و برای ارسال و دریافت ایمیل مورد استفاده قرار می‌گیرد. با وجود مزایای زیاد آن، نگهداری سرویس‌های مربوط به آن سخت و پیچیده است. یکی از مشکلاتی که ممکن است برای ایمیل روتر پیش بیاید، Start نشدن سرویس مربوط به آن است. در این سناریو، در زمان Start سرویس خطای زیر پیش خواهد آمد:

 

The E-mail Router service could not run the service main background thread. 

The E-mail Router service cannot continue and will now shut down. 

System.Configuration.ConfigurationErrorsException: The E-mail router service cannot access system state file Microsoft.Crm.Tools.EmailAgent.SystemState.xml. The file may be missing or may not be accessible. The E-mail Router service cannot continue and will now shut down. ---> System.Xml.XmlException: Root element is missing.

at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Throw(Exception e) 

at System.Xml.XmlTextReaderImpl.ThrowWithoutLineInfo(String res) 

at System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseDocumentContent() 

at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Read() 

at System.Xml.XmlLoader.Load(XmlDocument doc, XmlReader reader, Boolean preserveWhitespace) 

at System.Xml.XmlDocument.Load(XmlReader reader) 

at System.Xml.XmlDocument.Load(String filename) 

at Microsoft.Crm.Tools.Email.Providers.ConfigFileReader..ctor(String filePath, ServiceLogger serviceLogger) 

at Microsoft.Crm.Tools.Email.Providers.SystemState.Initialize(ServiceLogger serviceLogger) 

at Microsoft.Crm.Tools.Email.Providers.SystemState..ctor(ServiceLogger serviceLogger) 

at Microsoft.Crm.Tools.Email.Agent.ServiceCore.InitializeSystemConfiguration() 

--- End of inner exception stack trace --- 

at Microsoft.Crm.Tools.Email.Agent.ServiceCore.InitializeSystemConfiguration() 

at Microsoft.Crm.Tools.Email.Agent.ServiceCore.ExecuteService() 

 

ممکن است خطایی به شکل زیر نیز مشاهده شود:

 

The Microsoft CRM Email Router service on Local Computer started and then stopped. Some services stop automatically if they are not in use by other services or programs.

 

دلیل اصلی این خطا مشکل در فایلی به نام Microsoft.Crm.Tools.EmailAgent.SystemState.xml است. جهت حل مشکل این فایل باستی حذف شود و سپس سرویس ایمیل روتر Start شود. در زمان Start سرویس، این فایل دوباره به شکل درست ساخته می‌شود. جهت دستیابی به این فایل به مسیر زیر بروید:

 

C:\Program Files\Microsoft CRM Email\Service