امکانی جدید در نسخه 2016

در نسخه 2016 مایکروسافت CRM، قابلیت جدیدی برای کپی کردن یک راهکار ایجاد شده است. به کمک این قابلیت، نسخه جدیدی از راهکار موجود که شامل تمام Componentهای راهکار قبلی است ایجاد می‌شود.

این قابلیت امکان کپی کردن راهکارهای Unmanaged را به شما می‌دهد. درصورتی که این راهکارها را کپی نمایید، یک راهکار جدید با نسخه‌ای بالاتر (جزئی یا کلی) از راهکار پایه ایجاد خواهد شد. همچنین یک راهکار کپی شده امکان خروج از سیستم به شکل Managed و Unmanaged را دارا خواهد بود. به عبارت دیگر، راهکار جدید تمامی قابلیت‌های یک راهکار Unmanaged و استاندارد را خواهد داشت.

 

 ورود یک راهکار کپی شده به محیط جدید

ورود یک راهکار کپی شده در محیط جدید، با یک راهکار عادی کمی متفاوت خواهد بود. در زمان ورود اینچنین راهکارهایی با پیغام «This Solution Package contains an update for a solution that is already installed»

 

ورود راهکار

 

ورود راهکار

 

در این مرحله،  گزینه‌ای به عنوان «Stage for update» نمایش داده می‌شود. اگر این گزینه انتخاب شود، یک راهکار Holding ایجاد خواهد شد. بدین معنی که راهکار پایه و به‌روز شده نمایش داده خواهند شد، ولی راهکار به‌روزشده در سیستم اعمال نخواهد شد. برای اعمال راهکار به‌روزشده کافی است که در بخش راهکارها، از «Apply Solution Upgrade» استفاده شود.

Maintain Customizations: انتخاب این گزینه به این معنی خواهد بود که سفارشی‌سازی‌های Unamanged حفظ شوند، همچنین به‌صورت تلویحی باعث خواهد شد که برخی از به‌روزآوری‌های راهکار جدید اعمال نشوند. برای مثال، فرض کنید که یک فیلد را در راهکار پیش‌فرض تغییر داده و طول آن را از 50 به 100 تغییر داده‌اید. اگر راهکار کپی شده طول فیلد به 150 تغییر یافته باشد، استفاده از این گزینه باعث خواهد شد که طول فیلد 100 باقی بماند و ورود راهکار آن را به‌روز ننماید.

Overwrite Customizations: انتخاب این گزینه باعث خواهد شد که تمامی سفارشی‌سازی‌های Unmanaged انجام شده در سیستم با ورود راهکار از بین بروند. اگر مثال بالا را در این مورد هم در نظر بگیریم، طول فیلد به 150 افزایش خواهد یافت.