تغییرات و بهبودهای داشبوردهای 2013

اگر کمی با نسخه 2013 کار کرده باشید، متوجه می شوید که تغییرات واسط کاربری باعث تغییرات و بهبودهایی در داشبوردها شده است. در حال حاضر برای هر کدام از ماژول های بازاریابی، فروش و خدمات داشبوردهای خاصی بنابر نیاز کاربر طراحی شده است. برای مثال اگر شخصی با نقش امنیتی Salesperson وارد سیستم شود داشبوردی که برای فرصت های باز و Pipeline فروش طراحی شده است را مشاهده خواهد نمود. کاربران در بخش خدمات می توانند داشبوردی درباره موردها خدماتی و کاربران بازاریابی داشبوردی در مورد کمپین های تبلیغاتی مشاهده خواهند نمود. هدف ارائه یک «صفحه اصلی» برای هر کاربر است به نحوی که بتواند بنابر مقتضیات کارش تصمیمات درستی را در زمان های درست بگیرد.

شکل 1

در نسخه 2011 کاربران می توانستند هر داشبوردی را به عنوان پیش فرض برای خود انتخاب نمایند. این قابلیت در نسخه 2013 برای هر کدام از ماژول های اصلی قرار داده شده است، به نحوی که تمام کاربران در زمان ورود داشبورد خاصی را مشاهده خواهند نمود (کاربرانی که در بیش از یک ماژول دسترسی داشته باشند، می توانند با کلیک بر روی لوگوی مایکروسافت و انتخاب ماژول دلخواه، داشبورد خود را تغییر دهند.). کاربران CRM از طریق Outlook دیگر قادر به تنظیم یک داشبورد پیش فرض نخواهند بود.

ماژول اصلی یک کاربر بر اساس نقش امنیتی او تنظیم شده است و می توان از طریق گزینه های شخصی آن را تغییر داد.

شکل 2

برای اینکه راهبران سیستم بتوانند مشخص نمایند که کدام نقش امنیتی به کدام داشبورد دسترسی داشته باشد، یک مشخصه اختیاری در گره SubArea با نام  DefaultDashboard که جهت تنظیم GUID داشبورد پیش فرض هر نقش امنیتی است قرار داده شده است. راهبران به کمک تغییر این مشخصه در فایل XML مربوط به Sitemap می توانند داشبوردهای پیش فرض را تنظیم نمایند. برای اطلاعات بیشتر به SDK نسخه 2013 مراجعه شود.

شکل 3

در اینجا نمونه ای از گره SubArea آورده می شود:

<SubArea Id="nav_dashboards" ResourceId="Homepage_Dashboards" DescriptionResourceId="Dashboards_Description" Icon="/_imgs/area/18_home.gif" Url="/workplace/home_dashboards.aspx" GetStartedPanePath="Dashboards_Web_User_Visor.html" GetStartedPanePathAdmin="Dashboards_Web_Admin_Visor.html" GetStartedPanePathOutlook="Dashboards_Outlook_User_Visor.html" GetStartedPanePathAdminOutlook="Dashboards_Outlook_Admin_Visor.html"

DefaultDashboard="2701de60-8f2a-48a4-8262-4a35ca7441fa"/>

 در نسخه 2011 هر کاربر می توانست داشبورد پیش فرض را تنظیم نماید، در حالی که در نسخه 2013 این قابلیت برای هر نقش امنیتی قابل تنظیم است. برای درک نحوه کارکرد هر کدام، اولیت ها به صورت نزولی به این شرح هستند:

1- پیش فرض کاربر
2- پیش فرض ماژول
3- پیش فرض سیستم